Публічна оферта

Цей договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) адресованою будь-якій фізичній особі, що надалі іменується Замовник, який погодився з умовами публічної оферти, шляхом її повного і беззаперечного акцепту.
Замовник зобов'язаний повністю ознайомитися з цим документом до моменту внесення оплати.
ФОП Голинська Ірина Олегівна, іменована надалі - Виконавець висловлює намір укласти договір про надання платних освітніх послуг з Замовником на умовах цієї оферти (далі - «Договір»).

1. ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ
Відповідно до мети цієї оферти наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:
Оферта - даний документ опублікований на сайті holstudio.art.
Акцепт оферти - повне і беззаперечне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 2.2. Оферти. Акцепт оферти створює Договір.
Замовник - повнолітня особа, яка здійснила Акцепт Оферти, що є споживачем платних освітніх послуг за укладеним Договором, або правомочний представник неповнолітньої особи, яка буде споживачем платних освітніх послуг.
Договір - договір між Замовником та Виконавцем на надання освітніх послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.
Сайт - інтернет ресурс, що містить повну інформацію про Зміст і вартості курсів, розміщений за адресою https://holstudio.art.
Тариф - набір послуг, що входять у вартість курсу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець надає, а Замовник оплачує інформаційно-консультаційні послуги в рамках обраного курсу, тривалість і план яких визначені як Додатки до Договору, що розміщені в відповідних розділах Сайту.
2.2. Оплатою Замовник висловлює своє повне і беззаперечне прийняття умов цього договору (акцепт).
2.3. Вартість послуг за Договором повідомляється на Сайті і становить суму, зазначену для конкретного курсу, що цікавить Замовника, відповідно до тарифу, що вказаний на сторінці курсу.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов'язаний:
3.1. Організувати і забезпечити належне якісне виконання послуг, передбачених в п. 2.1. цього Договору, відповідно до навчального плану і тарифу, обраного Замовником.
3.2. Забезпечити Замовника всіма необхідними навчальними методичними матеріалами.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник надає достовірну інформацію про себе.
4.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг у разі надання Замовником свідомо невірної (хибної) інформації.
4.3. Замовник зобов'язаний належним чином виконувати завдання по підготовці до занять.
4.4. Замовник зобов'язаний строго дотримуватися інструкцій викладача при виконанні завдань.

5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ І ЗАМОВНИКА
5.1. Виконавець має право для надання послуг залучати третіх осіб, відповідаючи за їх дії.
5.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні нових послуг, якщо Замовник в період навчання допускав порушення, передбачені цивільним законодавством і цим договором, що дають Виконавцю право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору.
5.3. При навчанні за тарифами, що включають підтримку викладача, в разі нерозуміння пройденого матеріалу Замовник зобов'язаний попередити про це викладача зв'язавшись по електронній пошті .moc.liamg%40tra.oidutsloh
5.4. Замовник має право вимагати від Виконавця надання інформації:
• з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання послуг, передбачених розділом 2 цього договору;
• з питань оцінки своїх знань і критеріїв цієї оцінки.
5.5. Виконавець має право негайно припинити надання освітніх послуг з поверненням коштів за оплачене навчання в разі прояву з боку Замовника агресії або неповаги.
5.6. Замовник зобов'язаний пройти оплачений курс протягом двох тижнів з моменту надходження оплати на рахунок Виконавця (або з моменту оплати подарункового сертифіката). Після закінчення цього терміну, Замовник втрачає можливість отримати інформаційно-консультаційні послуги Виконавця або повернути кошти.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
6.1. Замовник оплачує послуги, зазначені в розділі 2.1 Договору. Оплата наданих послуг здійснюється на підставі рахунку на оплату. Формування рахунку на оплату проводиться після додавання курсів в «Кошик» на сайті.
6.2. Замовник проводить оплату послуг Виконавця до початку навчання в розмірі 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів Виконавцю на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7. ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Замовник зобов'язаний дотримуватися авторських прав сайту holstudio.art на всі матеріали курсу відповідно до Закону про авторські права.
7.2. Замовнику забороняється копіювати будь-які відео- або текстові матеріали.
7.3. Замовнику заборонено використовувати отримані на заняттях навчальні матеріали в комерційних цілях, від свого імені, розміщувати у відкритому доступі, передавати третім особам.
7.4. Виявлення факту доступу до матеріалів курсів третіх осіб є підставою для одностороннього розірвання Виконавцем договору без повернення грошових коштів.
7.5. Факт укладення цього Договору не розглядається Сторонами як конфіденційна інформація
7.6. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, отриману Сторонами в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків, коли Сторона зобов'язана надати таку інформацію відповідно до чинного законодавства, що може застосовуватися до Договору, або було отримано згоду на розголошення такої інформації.

8. ПІДСТАВИ І УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Умови, на яких укладено цей договір, можуть бути змінені або за угодою сторін, або відповідно до чинного законодавства.
8.2. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін. З ініціативи однієї зі сторін договір може бути розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством. У разі розірвання договору до початку навчання, Виконавець повертає Замовнику оплату за курс.
8.3. Повернення здійснюється протягом десяти робочих днів з моменту розірвання Договору.
8.4. Виконавець має право відмовитися від виконання договору, якщо Замовник порушив п.7.3 і 7.4 послуг за цим договором.
8.5. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Виконавцем Замовника про відмову від виконання договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ДАНОМУ ДОГОВОРУ
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань за цим договором вони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством та законодавством про захист прав споживачів, на умовах, встановлених цим законодавством.
9.2. Виконавець не гарантує відсутність проблем і помилок в роботі Сайту.
9.3. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якої зі своїх обов'язків за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником даної Публічної оферти і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
10.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до цього Договору в будь-який момент на свій розсуд, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково в тексті публікації.
10.3. Сторони вважають навчання закінченим, якщо Замовнику було надано доступ до матеріалів курсу, Замовник виконував завдання і отримував викладацьку підтримку відповідно до вибраного тарифу, термін його навчання закінчився і не надійшло претензій протягом 5 робочих днів після закінчення навчання